Windykacja należności

Brak zapłaconej faktury, czy spełnienia zobowiązań umownych, to problem z którym boryka się wielu przedsiębiorców. Szybkie działanie skierowane przeciwko dłużnikowi zwiększa możliwości odzyskania należności. 

W ramach czynności zmierzających do odzyskania wierzytelności oferujemy:
  • podjęcie wstępnych rozmów i negocjacji;
  • wypracowanie odpowiednich rozwiązań (np. ugoda, rozłożenie długu na raty);
  • gromadzenie informacji o dłużniku;
  • monitoring należności;
  • sporządzenie oraz wysłanie do dłużnika przed sądowego wezwania do zapłaty;
  • przygotowanie treści ugody pozasądowej;
  • ocenę zasadności przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  • sporządzenie pozwu o zapłatę;
  • reprezentację procesową na każdym etapie postępowania (przedsądowe, sądowe, egzekucyjne, zabepieczające);
  • sporządzenie pozwu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (skarga pauliańska);

Windykakcja polubowna (przedsądowa)

Windykacja polubowna ma na celu dobrowolne (bez konieczności występowania na drogę postępowania sądowego) zaspokojenie przed dłużnika roszczeń wierzyciela. W trakcie pierwszych czynności staramy się określić przyczynę zwłoki w spełnieniu zobowiązania oraz ustalić z dłużnikiem jak najszybszy sposób jego uregulowania. W większości przypadków należność zostaje uregulowana już po pierwszym kontakcie. Niestety nie zawsze jest jak przyjemnie. W razie braku polubownego spełnienia świadczenia przez dłużnika – wysyłamy drogą listowną wezwanie do zapłaty, informując dłużnika o tym, że w przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Windykacja sądowa

Zadaniem windykacji sądowej jest uzyskanie sądowego nakazu zapłaty lub wyroku wraz z klauzulą wykonalności, na podstawie których można przystąpić do działań egzekucyjnych. Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego Kancelaria ocenia zasadność pozwu oraz ewentualnej skuteczności postępowania egzekucyjnego. Złożenie pozwu może być poprzedzone czynnościami sądowymi mającymi na celu zabezpieczenie wierzytelności (np. poprzez zajęcie rachunków bankowych dłużnika). Klient reprezentowany jest na każdym etapie windykacji sądowej.

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

W trakcie postępowania egzekucyjnego na bieżąco monitorujemy jego przebieg, tak aby zapewnić jak największą skuteczność podjętych działań zmierzających do wyegzekwowania roszczenia. Dokonujemy  wyboru odpowiedniego komornika, a w przypadku problemów z ustaleniem aktywów dłużnika, zostanie złożony stosowny  wniosek do Sądu o wyjawienie majątku. W tej sytuacji dłużnik przez Sądem pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań informację o całym swoim majątku.

Antywindykacja

Usługi Kancelarii świadczymy również dla dłużników. Powiemy Ci  jak zgodnie z prawem bronić się przed nakazem zapłaty, czy działaniami komornika. Wielokrotnie zdarza się, iż windykacja kierowana jest do niewłaściwej osoby, bądź dłużnik nie otrzymał przez wszczęciem postępowania egzekucyjnego żadnych pism z sądu, a tym samym nie miał możliwości obrony.  Często spotykamy się również z praktyką firm windykacyjnych, które żądają zapłaty długu przedawnionego lub przedawnionych odsetek. Nieświadome działanie dłużnika może doprowadzić do przerwania biegu przedawnienia. Dlatego tak ważne jest jak najszybsze skontaktowanie się z prawnikiem.

Potrzebujesz wzoru pisma lub umowy?

Odwiedź naszą stronę z praktycznymi wzorami pism