Jednym z głównych uprawnień zatrzymanego jest umożliwienie mu na jego żądanie kontaktu z adwokatem, a także na bezpośrednią z nim rozmowę. Niemal dla każdego zatrzymanie łączyłoby się z dużym stresem i obawami. Taka sytuacja niestety często jest wykorzystywana przez organy ściągania.

Dlaczego obecność adwokata jest ważna ? Pierwsze przesłuchanie jako podejrzanego na kluczowe znaczenie dowodowe dla sprawy i może przełożyć się na końcowy wynik sprawy. Musisz mieć świadomość, że samo zatrzymanie nie oznacza, że pójdziesz do więzienia. Często zdarza się, że policjanci tak naprawdę nie mają wystarczających dowodów. Jednak wiedzą, że stres zatrzymanego związany z sytuacją przesłuchania daje im przewagę. Co więcej policjanci często stosują różne „tricki”.  Przykładowo informują, że inni świadkowie zeznali już wszystko na nasza niekorzyść, więc nasze milczenie tylko pogorszy sytuację. Nakłaniają do przyznania się do winy, dzięki czemu rzekomo szybciej wyjdziemy. Próbują również  pod pretekstem „luźnej rozmowy” wydobyć informacje. Obecność adwokata przy przesłuchaniu zapewni Ci ochronę Twoich praw. Adwokat będzie pilnował, abyś został pouczony o wszystkich Twoich prawach. Zadba, aby nie zadawano pytań sugerujących. Nie pozwoli na wywieranie na Ciebie nacisków psychicznych, czy fizycznych. Ponadto już z samego psychologicznego punktu widzenia, w sytuacji stresowej warto mieć po swojej stronie zaufaną osobę. 

Najczęściej prowadzone sprawy:

Wypadek komunikacyjny (art. 177 k.k.)

Art. 177 KK stanowi, że: § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 (obrażenia tzw. średnie), podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W praktyce najczęściej zapadają wyroki z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności.  Orzekanie przez sądy bezwzględnego pozbawienia wolności w znacznej większości dotyczy wypadków ze skutkiem śmiertelnym, gdy sprawca był w stanie nietrzeźwym bądź uciekł z miejsca wypadku.

Zdarzenia drogowe polegające na niegroźnych stłuczkach i wykroczeniach są ścigane i karane przez policję w drodze nakładania mandatów karnych, punktów karnych oraz kierowania wniosków o ukaranie do sądów nie stanowią przestępstwa. 

Zakaz prowadzenia pojazdów

W przypadku skazania za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do lat piętnastu (Art. 42 KK). 

Oszustwo (art. 286 k.k.)

Oszustwo to najprościej mówiąc świadome wprowadzenie kogoś w błąd lub wyzyskanie czyjegoś błędu dla własnej korzyści majątkowej.

Przykłady przestępstwa oszustwa:

  • cofnięcie licznika przed sprzedażą samochodu w celu uzyskania wyższej ceny
  • sprzedawca (oszust) wystawia na sprzedaż w internecie przedmiot, którego nie ma i którego nie miał zamiaru dostarczyć. 

Przestępstwo to jest opisane w art. 286 KK, który stanowi, że: § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. 

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Czym jest zniesławienie?

Zniesławienie to przestępstwo godzące w cześć i dobre imię, określone w art. 212 kodeksu karnego. Istotę zniesławienia stanowi pomówienie o takie postępowanie lub właściwości, które mogą pokrzywdzonego poniżyć w opinii publicznej lub narazić na a utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

Pokrzywdzonym mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółka jawna, stowarzyszenie, partia polityczna).

Pomówienie może być zrealizowane nie tylko ustnie, lecz także pisemnie oraz m.in. za pomocą druku, rysunku, przy użyciu technicznych środków przekazu informacji (np. telefon, Internet).

Pomówienie musi dotyczyć postępowania (np. pomawianie kogoś o to, że popełnił przestępstwo lub prowadzi niemoralny tryb życia) lub właściwości (np. alkoholizm, narkomania, zboczenie płciowe, choroba psychiczna, a w przypadku podmiotu zbiorowego – np.  niekompetencja personelu), które mogą poniżyć daną osobę w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

Jazda pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a k.k.)

Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, to czyn opisany w art. 178a k.k. 

Kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem? Przestępstwem jest prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Stan nietrzeźwości  zachodzi gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Większość osób zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu nie była wcześniej karana, nie miała styczności z policją, prokuraturą i sądami i nie wie jak postępować. Policja i prokuratura w sprawach za jazdę pod wpływem często proponują skazanie tzw. bez rozprawy (art. 335 KPK) lub dobrowolne poddanie się karze przed sądem (art. 387 KPK), a w konsekwencji skazanie za przestępstwo bez przeprowadzenia rozprawy. Jednak nie są to jedyne sposoby załatwienia sprawy. W wielu sprawach postępowanie karne nie musi zakończyć się skazaniem. Warto rozważyć instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego, które dla sprawcy jest korzystniejsze niż dobrowolne poddanie się karze. Warto w takich sprawach skorzystać z pomocy adwokata. 

Zakaz prowadzenia pojazdów

W przypadku, gdy sprawca był nietrzeźwy sąd obligatoryjnie orzeka taki zakaz  na czas nie krótszy niż 3 lata, natomiast gdy następstwem wypadku spowodowanego przez nietrzeźwego sprawcę jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby sąd orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami (art 42 § 3 KK)

Kradzież (art. 278 k.k.)

Przestępstwo kradzieży polega na zabraniu cudzej rzeczy z zamiarem jej zatrzymania na własność. Przedmiotem przestępstwa kradzieży mogą być rzeczy ruchome takie jak np. telefon, rower, samochód czy pieniądze.

Kiedy kradzież jest przestępstwem? Warunkiem koniecznym do przypisania sprawcy przestępstwa kradzieży jest to, żeby rzecz, która została zabrana miała  wartość przekraczającą 500 zł.

Kradzież dokumentów nieprzedstawiających wartości materialnej, takich jak np. zdjęcia, pamiątki czy listy nie będzie stanowiła przestępstwa.

Jeżeli wartość rzeczy nie przekracza 500 zł mamy wówczas do czynienia z wykroczeniem (art 119 k.w.)

Przestępstwo kradzieży zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadkach mniejszej wagi sprawcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.